Oferta - Życie

Ubezpieczenia na życie dzielimy na 5 grup:

1. Ubezpieczenia na życie (np. terminowe, na życie i dożycie itd.)
2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
3. Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe
4. Ubezpieczenia rentowe
5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4


1. W ubezpieczeniach na życie ochroną objęty został interes majątkowy rodziny na wypadek śmierci jej żywiciela. Większość osób woli o tym nie myśleć, lecz strata osoby bliskiej bardzo często jest związana z pogorszeniem się sytuacji materialnej całej rodziny, szczególnie w sytuacji, gdy to ona odpowiadała za jej utrzymanie. Warto zabezpieczyć się na wypadek takiej sytuacji i ubezpieczyć swoje życie. W klasycznym ubezpieczeniu na życie w przypadku śmierci ubezpieczonego towarzystwo wypłaci osobie uposażonej świadczenie, które pozwoli na pokrycie bieżących wydatków i utrzymanie dotychczasowego poziomu życia. Ubezpieczenie na życie może mieć charakter kontraktu terminowego lub dożywotniego.

Wiele wątpliwości wzbudza kwestia wyboru sumy ubezpieczenia. Życia nie można wycenić, lecz w teorii przyjmuje się, że należy wybierać taką kwotę, by umożliwiała odtworzenie utraconych dochodów rodziny na czas po śmierci bliskiego. Pojęciem nieodłącznie związanym z ubezpieczeniami jest uposażony czyli osoba uprawniona do otrzymania świadczenia w wypadku śmierci osoby ubezpieczonej.

Nie zawsze jesteśmy zainteresowani wyłącznie ochroną finansów bliskich w razie, gdyby nas zabrakło. Sytuacja materialna po przejściu na emeryturę spędza wielu sen z powiek, malejąca stopa zastąpienia z systemu bazowego skłania do dodatkowej przezorności. Dla osób jednocześnie zainteresowanych tymi dwoma obszarami ochrony dedykowane są ubezpieczenia na życie i dożycie. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w dwóch wypadkach- w momencie śmierci ubezpieczonego, jeżeli nastąpi ona w trakcie trwania umowy ubezpieczenia oraz w sytuacji, kiedy dożyje on ustalonego w polisie wieku.


2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci najczęściej są nabywane przez rodziców, by zabezpieczyć źródło dochodu dla dzieci na czas studiów lub na wypadek śmierci rodzica. Bardzo często zawarte są w nich klauzule, w których wypłata świadczenia jest możliwa, jeżeli dziecko osiągnie wiek pełnoletności, zostanie rodzicem lub weźmie ślub. W przypadku zgonu rodzica, ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapewnienia dziecku dochodu zazwyczaj w postaci renty. Tego typu umowy zawiera się, gdy dziecko jest jeszcze młode, by zdążyć zgromadzić niezbędny kapitał na sfinansowanie potrzeb związanych z edukacją czy założeniem rodziny. Ten rodzaj polis pozwala rodzicom od najwcześniejszych chwil życia zatroszczyć się o potrzeby finansowe dzieci i jednocześnie nie obciąża mocno budżetu rodzinnego.


3. Polisy związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz inne produkty, w których kwota świadczenia jest ustalana w oparciu o określone indeksy czy kwoty bazowe łączą w sobie właściwości ochronne i inwestycyjne, z jednej strony oferują świadczenia dla uposażonych w razie śmierci ubezpieczonego, a z drugiej pozwalają na gromadzenie kapitału poprzez instrumenty rynku kapitałowego za pośrednictwem towarzystwa ubezpieczeń. Ubezpieczeni mogą wybierać spośród polis o zróżnicowanych profilach inwestycyjnych, co można dopasować do indywidualnej skłonności do podejmowania ryzyka. Takie ubezpieczenia razem z należącymi do grupy czwartej ubezpieczeniami rentowymi są odpowiedzią na malejące kwoty emerytur z bazowych systemów emerytalnych. Prognozy dotyczące przyszłych świadczeń emerytalnych jasno wskazują, że z samych emerytur niemożliwe będzie odtworzenie dochodów z czasów aktywności zawodowej.


4. Przez renty w ubezpieczeniach gospodarczych rozumiane są polisy, w których po zgromadzeniu odpowiednio wysokiego kapitału na koncie następuje wypłata strumieni płatności w regularnych odstępach czasu. Renty mogą mieć charakter dożywotni, terminowy a nawet spotykane są w praktyce renty w postaci jednorazowych wypłat. Tego typu produkty z roku na rok zyskują coraz większą popularność w Polsce, stanowią realną opcję doubezpieczenia emerytalnego i mogą stanowić narzędzie w zapobieganiu ubóstwu u osób, które zaprzestały aktywności zawodowej. Systematycznie odprowadzane w ramach rent składki podobnie jak w przypadku polis z trzeciej grupy są przedmiotem obrotu na rynkach kapitałowych.


5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4 także stanowią przedmiot rozważań w ubezpieczeniach z działu pierwszego. W ubezpieczeniach wypadkowych i chorobowych ochroną objęte jest zdrowie i życie ubezpieczonego. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w sytuacji powstania uszczerbku na zdrowiu, pobytu w szpitalu, przebycia operacji, wystąpienia ciężkiej choroby, zakupu leków oraz innych przewidzianych w umowie ubezpieczenia zdarzeń. Takie dodatkowe klauzule okazują się być bardzo pomocne, ponieważ stanowią nieocenioną pomoc finansową w wypadku utraty zdrowia, wtedy wydatki na wizyty u specjalistów i leki niejednokrotnie znacząco obciążają domowy budżet. Na podstawie dokumentacji medycznej następuje szybka wypłata pieniędzy. Warto zauważyć, że ubezpieczyciel na rozpatrzenie naszego świadczenia ma 30 dni od daty zgłoszenia, zazwyczaj jednak robi to szybciej. Narzucony ustawowo termin zapobiega sytuacjom, w którym zakład ubezpieczeń mógłby celowo wydłużać procedurę likwidacyjną.


DODATKOWE INFORMACJE

Ubezpieczenia na życie, w których przewidziano dodatkowe opcje w razie wypadku lub choroby najczęściej występują w postaci kontraktów grupowych. Ubezpieczenia grupowe są domeną polis zakładowych. Pracodawca występuje w nich w roli ubezpieczającego i jedną umową obejmuje wszystkich pracowników, którzy deklarują chęć opłacania składki. Polisy, które nabywamy indywidualnie, dostosowujemy zakresem do swoich potrzeb i preferencji – są ubezpieczeniami indywidualnymi.