Reklamacje

Informacja o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu osobą fizyczną, przysługuje prawo złożenia reklamacji w rozumieniu Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 892), tj. prawo skierowania wystąpienia do Podkarpackiego Domu Ubezpieczeń Sp. z o.o. (zwanej dalej PDU), w którym zgłasza zastrzeżenie w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, zleceniodawcy gwarancji ubezpieczeniowej będącemu osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej, przysługuje prawo do złożenia reklamacji w rozumieniu Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 (Dz.U. z 2017 r., poz.2486; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 378) tj. prawo skierowania wystąpienia do PDU w którym zgłasza zastrzeżenie w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

PDU informuje ponadto, że klient ma prawo skierowania reklamacji bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, którego dotyczy usługa będąca przedmiotem reklamacji, a także do wniesienia do zakładu ubezpieczeń skargi lub złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozpatrzenia sporu w sposób określony właściwymi przepisami prawa bądź w sposób wskazany bezpośrednio przez dany zakład ubezpieczeń w tym w umowie ubezpieczenia.

Reklamację składa się w każdym oddziale PDU obsługującym Klienta. Wykaz oddziałów PDU znajduje się na stronie www.pdu24.pl

Reklamacja może być złożona:

  • osobiście – w każdym z oddziałów PDU
  • pisemnie – przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na adresy:
  • elektronicznie – wysyłając email na adres: reklamacje@pdu24.pl

PDU udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w określonym wyżej terminie, PDU:

  • wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  • wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  • określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

Odpowiedź PDU na reklamację zostanie udzielona w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych lub na wniosek osoby fizycznej pocztą elektroniczną. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu osobą fizyczną, w przypadku nie uwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

Skargę lub zażalenie, niebędące reklamacją, można złożyć w każdym oddziale PDU obsługującej klientów w formie określonej powyżej jak dla reklamacji. PDU rozpatruje skargę lub zażalenie i udziela na nie pisemnej odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, a w przypadku niemożności ich rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi w powyższym terminie zawiadamia pisemnie wnoszącego z podaniem przyczyny zwłoki i nowego terminu rozpatrzenia sprawy. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku Finansowym do pozasądowego rozpatrywania sporów PDU z klientem będącym osobą fizyczna jest Rzecznik Finansowy. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl

Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. PDU podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz zakładów ubezpieczeń, na rzecz których działa.